Admin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 14 آبان 1390-12:36 ب.ظ

نویسنده :شمسی فیروزیان

FMEA چیست؟

FAILUR  MODE & EFFECTS ANALYSIS

 

1- معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

تعریف : FMEA متدولوژی یاروشی است سیستماتیک که به دلایل زیربه کارمی- رود :

الف - شناسایی واولویت بندی حالات بالقوه خرابی دریک سیستم محصول،فرایند ویا سرویس

ب -  تعریف واجرای اقداماتی به منظورحذف ویا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی

پ -  ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به منظورفراهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات درآینده

FMEA تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون ((پیشگیری قبل ازوقوع)) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کارمی رود.توجه این تکنیک بربالابردن ضریب امنیت ودرنهایت رضایت مشتری،ازطریق پیشگیری ازوقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات ونقص ها درمراحل طراحی ویا توسعه فرایندها وخدمات درسازمان به کارمی رود

یکی ازعوامل موفقیتFMEAزمان اجرای آن است.این تکنیک برای آن طرح ریزی شده که((یک اقدام قبل ازواقعه باشد))نه((یک تمرین بعد ازآشکارشدن مشکلات )) به بیانی دیگر،یکی ازتفاوت های اساسی FMEA باسایرتکنیک های کیفی این است که  FMEAیک اقدام کنشی است ،نه واکنشی

FMEA اگردرست وبه موقع اجراشود،فرایندی زنده وهمیشگی است؛یعنی هرزمان که قراراست تغییرات بنیادی درطراحی محصول ویا فرایند تولید(یامونتاژ)انجام گیرد باید بروزشوند ولذا هموارابزاری پویاست که درچرخه بهبود مستمربه کارمی رود

هدف ازاجرای FMEA جستجوی تمام مواردی است که باعث شکست یک محصول یا فرایند می شود،قبل ازاینکه آن محصول به مرحله تولید برسد ویافرایند آماده تولید شود .FMEAبه تنهایی مسایل ومشکلات رابرطرف نمی کند،بلکه باید درکنارسایر تکنیک های حل مسئله مورد استفاده قرارگیرد. تهیه FMEA فرصت هایی رابرای سازمان فراهم می کندکه اگر فقط درقابل یک فرم مستند شوند،هرگز مشکلات راحل نمی کنند.

2-  کاربرد  FMEA

FMEA درهریک از شرایط زیر اجرا می شود:   

1.       درزمان طراحی سیستمی جدید ، محصولی جدید ویا فرایندی جدید

2.      زمانی که قرار است طرح های موجود ویا فرایند تولید/مونتاژ تغییر کند

3.   زمانی که فرایند های تولید یا مونتاژویا یکمحصول درمحیطی جدید ویا شرایط کاری جدید قرار می گیرد (Carry Over Designs /Processes)

4.      برنامه های بهبود مستمر

3-تأثیر FMEAبرنرخ خرابی محصول

استفاده ازFMEAدرمراحل مختلف،موجب کاهش نرخ خرابی محصول درزمان مصرف می شود

 الف – اجرای (System)–FMEA/ Designs :فرایند طراحی راباکاهش میزان ریسک خرابی استحکام می بخشد.همچنین با تصحیح نقص هاواشکالت طراحی محصول (یاسیستم)،میزان خرابی را دردوره ((عمر مفید)) کاهش داده،وشکست های متحمل درزمان فرسودگی رانیزبه تعویق می اندازد.

ب -  اجرایProcesses -FMEA  :عوامل بالقوه خرابی فرایندساخت یامونتاژ راکه منجر به تولید محصول راباکاهش ریسک خرابی،استحکام می بخشد.      PFMEA بااصلاح نقص های فرایند ساخت ویا مونتاژ،نرخ خرابی های محصول را دردوره ((عمرآغازین )) محصول کاهش می دهد.

4-مراحل تهیه  FMEA    

        تهیه FMEA نیازمند فعالیت تیمی است.تعداد ترکیب افراد درتیم  FMEAبه پیچیدگی فرایند یا محصول تحت بررسی بستگی دارد،اما تعداد افراد تیم بیشتر از6نفرنباشد.درصورت پیچیدگی محصول یا فرایند،بهتراست کمیته های متعددی تشکیل شوند وهرتیم فرعی ،قسمتی ازموضوع را به عهده بگیرد.تیم ها ازافراد خبره که بیشترین شناخت راازمحصول /فرایند دارند،تشکیل می شود ؛ افرادی چون مهندسین،متخصصین طراحی،ساخت ومونتاژکیفیت،خدمات پس از فروش،بازاریابی وتدارکات.این تیم هاازمراحل آغازین کارتازمان اجرای اقدامات پیشنهادی وبررسی نتایج آنها ونهایتاً تکمیلFMEA،مسئولیت تمام فعالیت های مربوط رابرعهده خواهندداشت. یکی ازفواید این رویکرد تیمی این است که هرفعالیتی که تعریف می شود همواره مورد توافق همه واحدهایسازمان خواهد وبدوبنابراین ،اجرای آنها هیچ گ.نه مشکل ویا مقاومتی رادرپی نخواهد داشت.

                   به منظورتکمیل فرم FMEAتیم باید برای سؤالات زیر پاسخ های کاملیتهیه کند:

الف - تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف ومقاصد طراحی رابرآورده سازد و یا نیازهای فرایند تحقق نمی یابد؟

ب -  حالات خرابی چه تأثیری برمشتری ویا فعالیت های بعدی خواهند داشت؟

پ -  اثرخرابی ( براساس رتبه بندی1تا 10) چه شدتی دارد؟(عدد شدت)

ت -  علل بالقوه خرابی کدامند؟

ث -  احتمال وقوع علل خرابی ( براساسرتبه بندی1 تا 10 ) چقدراست؟ (عدد وقوع)

ج -  درحال حاض چه کنترل هایی به منظورپیشگریی ویا تشخیص حالات خرابی و علل آن انجام می شود؟

چ -  قدرت تشخیص کنترل هایموجود ( براساس رتبه بندی 1 تا10 ) چه میزان است؟ ( عدد تشخیص)

ح -  میزان خطرپذیری حالات بالقوه به ازای علل مختلف چه مقداراست؟

(محاسبه (RPN

(تشخیص) X (وقوع)X  (شدت) = ((RPN نمره اولویت ریسک

خ -  به منظورکاهش میزان خطر پذیری چه اقداماتی می تواند صورت گیرد؟

FMEA به دلایل زیربه عنوان سوابق محصول ویا فرایند مستند می شود :

                        ارتباطات به سادگی برقرارمی شود( بعنوان یک زبان مشترک برای همه افراد)

                        به عنوان یک منبع اطلاعاتی مفید برای تهیه FMEA آتی قابل استفاده است

                        تمامی تفکرات ونظرهای افراد جمع آوری می شود

                        یکی ازمنابع مهم بهبود مستمر است

5- فواید اجرای FMEA

پاره ای ازفواید اجرای FMEA عبارتند از :

1.             بهبود کیفیت،افزایش درجه اطمینان کالاوایمنی محصولاتی که تولید خواهند شد

2.      کاهش زمان معرفی محصول به بازار.دیررفتن محصول به بازارمعمولاً ناشی ازبروزمسائل و مشکلاتی درمراحل نهایی طراحی ویا مراحل اولیه تولید است.  اجرایFMEAباشناسایی چنین مشکلاتی درمراحل آغازین کارازوقوع آنها جلوگیری می کند. 

3.             نیازبه تغییرات ضرروی درفرایند ویا محصول درزمان تولید انبوه کاهش می- یابد.

4.      بهبود تصویر سازمان درنظر مشتری،چرا که مشتری عیوب کمتری راتجربه می کند وموجب افزایش رقابت پذیری سازمان دربازارمی شود

5.             کاهش هزینه های مرتبط با محصولات خراب ویا نامنطبق

6.             رواج فرهنگ کارتیمی دردرون سازمان.

6- انواع FMEA

درحال حاضر بیشترین کاربرد FMEA شامل موارد زیر است .

1.             طراحی سیستم ها وزیر سیستم ها ازابتدایی ترین مرحله ((System–FMEA.

2.      طراحی قطعات جدید ویااعمال تغییرات درطرحهای جاری(Design -FMEA)

3.            طراحی ویا توسعه فرایندهای تولید یا مونتاژ((Process–FMEA  

4.            طراحی ویاتوسعه فعالیت ها وارائه خدمات (Service–FMEA)

5.            طراحی ماسین آلات ((Machinery–FMEA

 نظرات() 
you can look here
پنجشنبه 14 فروردین 1399 06:54 ق.ظ
Video game maniacs now need more complicated games with high degree of trouble and games along with tough
challengers. In a multiplayer video game numerous players can easily participateMany higher position people buy lol account using a very
low position as a way to train onto a champion sort they aren't familiar with.

in simultaneously the same activity.
check out your url
پنجشنبه 14 فروردین 1399 02:52 ق.ظ
Merely a few years earlier, multiplayer video gaming was actually
just a "+1" for each and every activity that assisted such a
gameplay setting; other than that, practically nobody cared about regardless if the headline
he wished to acquire sustained a multiplayer setting.
related resource site
پنجشنبه 14 فروردین 1399 01:20 ق.ظ
To listen to parents inform it, the best video game is actually educational, delivers little lifestyle sessions, boosts palm eye coordination, as well as keeps the youngsters captivated
for about thirty minutes at once. Paying
attention to children, having said that,
it shows up that educational top qualities position far below the requirements for velocity,
activity, radical steps, as well as fantastic items. It is unsubstantiated that there
are actually games which accomplish the needs wished for by each
little ones and also moms and dads.
item297063420
پنجشنبه 14 فروردین 1399 12:25 ق.ظ
In the summertime, our company must be extremely careful to steer clear of insect bites and also mosquito-borne
health conditions like the West Nile Virus, malaria,
yellowish fever, and also dengue fever. Bugs begin to hatch as well as appear for food items when temperatures begin rising around spring and summer.
Women insects must feed on blood to make it through as well as to cultivate eggs,
while non-biting male mosquitoes favor nectar and also plant juices.
get more info
پنجشنبه 14 فروردین 1399 12:17 ق.ظ
What's up, this weekend is nice in support of me, because this occasion i am reading this enormous educational paragraph here at my home.
beste schönheitsklinik
دوشنبه 11 فروردین 1399 01:13 ق.ظ
hi!,I like your writing so much! share we keep in touch more
approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve
my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you.
Discover More Here
شنبه 9 فروردین 1399 12:29 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've read through anything like this before.
So wonderful to discover another person with genuine thoughts on this
issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!
CBD gummies
شنبه 9 فروردین 1399 12:49 ق.ظ
Great article, just what I wanted to find.
luxury shisha hire harrow weddings birthday parties middle eastern themed events corporate events and house parties
پنجشنبه 7 فروردین 1399 06:09 ق.ظ
І am the manager of Eastern Ray Shisha (easternrayshisha.сo.uk), a fivе star shisha pipe hire
company. Ꮤе are аt thіs time organizing a giganti wedding reception judt оutside London ɑnd Iam tryіng to
find trusted Fine Food Catering Specialists‎ І was speculating whether аnybody ɑt mihanblog.com cаn help
mе. Ꭰoes аnyone happеn to possess a couple oof nearby contacts?
Ꭲһе customer іѕ more thhan happy to hire personnel fгom abroad аs tߋp quality is the central consideration. Money іs not an issue.
Manny thanks in advance.
http://springsongaviary.com/
پنجشنبه 7 فروردین 1399 03:33 ق.ظ
I visited various blogs but the audio feature for
audio songs existing at this web site is truly superb.
https://insidegnss.com
چهارشنبه 6 فروردین 1399 11:33 ب.ظ
It's genuinely very complicated in this full of activity life to listen news on TV, so I just use the web for that
reason, and take the latest news.
read more here
چهارشنبه 6 فروردین 1399 08:57 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
fnbbScorn
چهارشنبه 6 فروردین 1399 08:53 ق.ظ
viagra over the counter https://usaerectionrx.com/ - viagra substitute viagra cost <a href="https://usaerectionrx.com/#">female viagra pill</a> female viagra
https://royalcbd.com/blog/
چهارشنبه 6 فروردین 1399 04:22 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your weblog.
You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for your
blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
Thank you!
Clicking Here
سه شنبه 5 فروردین 1399 09:49 ب.ظ
These are truly wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any way
keep up wrinting.
온라인바카라
دوشنبه 4 فروردین 1399 04:32 ب.ظ
Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;)
I'm going to revisit yet again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.
Claudette
دوشنبه 4 فروردین 1399 01:40 ب.ظ
Post writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it is complex
to write.
Aurelio
دوشنبه 4 فروردین 1399 01:11 ب.ظ
It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this
piece of writing at this web page.
fun things to do in new mexico
یکشنبه 3 فروردین 1399 09:16 ب.ظ
You have made some good points there. I checked on the net
for more info about the issue and found most people
will go along with your views on this website.
macro percentages for keto diet
یکشنبه 3 فروردین 1399 07:06 ب.ظ
Plan de dieta de ayuno de 2 días
Que modelos comen de noche. Hola Marcos, me encantan tus artículos!

Reply Meli junio 10, at am Buenos días Marcos, muchas
gracias ante nada. En caso de detectarlo, procederemos a deshabilitar todas.
Se nota muchísimo. Hola Marcos, tengo una duda sobre los ayunos en las mujeres.


Hace ya varios años que Plan de dieta de ayuno de 2 días dietas de ayuno intermitente empezaron a ponerse
de moda. Por el contrario, durante las horas de ayuno, no
se puede comer nada y solo se puede beber agua o bebidas sin contenido calórico.
Pero antes de adoptar una dieta de ayuno intermitente Plan de dieta de ayuno de 2 días debe siempre consultar con un doctor.
La especialista recomienda incluir grasas esenciales y saludables como
las de pescado, nueces y semillas, fuentes magras
de proteína, granos integrales y muchas verduras y vegetales para suplir toda la fibra, vitaminas y minerales necesarios.
Un grupo de académicos estadounidenses, de la Universidad de Illinois, de la de Indiana y del Instituto Salk de Estudios Biológicos, hicieron una pequeña intervención de 12 semanas con 23
pacientes obesos para estudiar el efecto de la
dieta Los resultados, publicados en la revista científica sobre nutrición y envejecimiento Nutrition and Healthy Agingmostraron una pérdida media
de peso de 3 kg en 12 semanasy también una reducción media diaria en la cantidad
de calorías ingeridas de cal. Por eso los investigadores sugieren que restringir el consumo de
alimentos a 8 horas al día puede generar una restricción calórica moderada y pérdida de peso sin que los pacientes estén contando las calorías que comen.
¿Comer o no comer? Cómo funciona el ayuno intermitente
can you eat spinach on a keto diet
شنبه 2 فروردین 1399 08:43 ب.ظ
Sí y sin alimentos para la dieta ceto
Ideas de preparación de alimentos limpios. Conozco un médico desde hace 40
años que la utiliza muy similar y Sí y sin alimentos para la dieta
ceto puedo decir que mi abuela murió con casi años sin tomar ni una puñetera pastilla
y el mismo ha estado trabajando hasta casi los 80 años.
Pero me gustaría saber después de 8 semanas, que tengo planeado estar con esta alimentación, qué es lo que se debe hacer?.
Hola, recién comencé tercer día moría de hambre y comí una manzana?
Deliciosa carbonara keto con zoodles. Lo ideal, empezar a tomar el café solo.
Turrón keto.
Si lo prefieres, puedes Sí y sin alimentos para la dieta
ceto leyendo este artículo. El hígado produce cetonas al descomponer la grasa.
Estas cetonas sirven como fuente de combustible para todo el cuerpo, especialmente para el cerebro.
El cerebro es Sí y sin alimentos para la dieta ceto órgano hambriento que consume mucha energía todos los días
y no puede funcionar directamente con grasa. Sólo puede funcionar
con glucosa … o cetonas. Esto te ayuda a mantenerte alerta
y concentrado. Tiene muchos de los beneficios del ayuno, incluida la
pérdida de peso, sin tener que ayunar. Existen mitos y controversias
sobre la dieta keto, pero parece ser muy segura para la mayoría de las personas.
Echa un vistazo a nuestra guía para médicos.
Alimentos permitidos en la dieta cetogénica: tu lista completa
Steps In Writing Dissertation
شنبه 2 فروردین 1399 01:11 ب.ظ
Ля, я бы посмотрел, но все на украинском.

Слышно только "Фыдырация власно краина видроти украина щита меличка фанэрэ маэ"
bgujlaumb
شنبه 2 فروردین 1399 09:29 ق.ظ
canada online pharmacy https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - legitimate canadian online pharmacy canadian online pharmacy <a href="https://canadaonlinepharmacyhtik.com/#">canadian drugs</a> canadian pharmacies
Perte de poids clinique palm port flamenco
جمعه 1 فروردین 1399 07:27 ب.ظ
Estratto di chicco di caffè verde arabicany il sudore fa
bene alla perdita di peso
Come perdere i trucchi del modello di pesona
جمعه 1 فروردین 1399 09:10 ق.ظ
Dieta dukan per perdere peso in 1 meses ¿cómo puedo perder grasa pero no peso
Juliann
جمعه 1 فروردین 1399 06:26 ق.ظ
It's cursed, devoted to ruination. Phrases Menu.
survival weapons
جمعه 1 فروردین 1399 05:43 ق.ظ
Definition of ruination in the D dictionary.
survival weapons
جمعه 1 فروردین 1399 04:39 ق.ظ
The clerics have brought ruination on our people.
primitive conditions
جمعه 1 فروردین 1399 04:30 ق.ظ
No game titles with the term(s) "ruination".
ruination
پنجشنبه 29 اسفند 1398 10:49 ب.ظ
Did you enjoy Divergent and The Hunger Video games?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic