تبلیغات
مقالات دانشجویی - فرایندهای پروژهAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 14 آبان 1390-12:41 ب.ظ

نویسنده :شمسی فیروزیان

فرایندهای پروژه

فرایندهای پروژه

فرایند: مجموعه فعالیت های لازم برای رسیدن به یک نتیجه را گویند.

مدیریت پروژه فرایند مجموعه فعالیتهای یکپارچه و بهم مرتبط میباشد و لذا کسب نتیجه هر یک از محدودهای مدیریت پروژه معمولا در سایرین نیز موثر است و تعامل بین محدودها دارای نتایج مثبت و منفی برای هر یک از آنها است .

به عنوان مثال تغییر در محدوده کار غالبا در افزایش هزینه های پروژه موثر است اما ایت تا ثیر می تواند در رویه جریان و یا حتی کیفیت محصول یا خدمات مورد نظر اثر منفی داشته باشد و لذا در این تعاملات می بایستی همیشه به اهداف پروژه توجه نمود.

“موفقیت در مدیریت پروژه ،مستلزم مدیریت بر تعامل بین محدوده ها برای نیل به اهداف پروژه به بهترین روش ممکن است”.

فرایندهای پروژه به دو دسته تقسیم می شوند:

1- فرایندهای مدیریت پروژه:

شامل تشریح و سازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد و این فرایندها  دراغلب پروژه ها و در زمان های مختلف قابل اجرا است.این فرایندها می خواهند  روخ حاکم محصول پروژه شده و در جهت رسیدن بهینه به محصول پروژه کمک نمایند.

2- فرایندهای محصول پروژه:

شامل تهیه،نولید و ارائه محصول پروژه بوده و این فرایندها عمدتا در غالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند.

از ابتدا تا انتهای پروژه تعامل بین دو دسته فرایند فوق برقرار است به نمونه تعیین محدوده کار پروژه بدون درک کافی از چگونگی تهیه،تولید و ارائه محصول آن امکان پذیر نمی باشد.

فرایندهای مدیریت پروژه در قالب یکی از پنج گروه زیر انجام می شود :

1-فرایندهای آغازین

2-فرایندهای برنامه ریزی

3-فرایندهای اجرایی

4-فرایندهای کنترلی

5-فرایندهای پایانی

 

1.                  فرایندهای آغازین :

فرایندهای آغازین شامل تشخیص ،تدوین و ارائه مراحل و فعالیتها لازم برای شروع پروژه می باشد.

مجموعه اقدامات لازم در اخذ مجوزها و اختیارات لازم برای سازمان دهی کار و منابع کاری برای شروع پروژه با یک مرحله از آن و به عنوان بخشی از مدیریت محدوده پروژه می باشد.

نکته: فرایندهای آغازین تنها یک بار بایستی انجام شود.

2.                  فرایندهای برنامه ریزی:

فرایندهای برنامه ریزی  شامل تعیین اهداف و انتخاب راهکار بهینه برای کسب نتایج موفقیت آمیز و ایفای کامل تعهدات می باشد.

پروژه ها ، اجرای فعالیت های منحصر به فردی هستند که قبل از این اجرا نشده اند لذا برنامه ریزی پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند . به همین علت تعامل قابل ملاحظه ای بین فرایندهای این بخش وجود دارد .

در طول اجرا ی پروژه مجموعه فرایندهای برنامه ریزی تکرار  می شود تا برنامه پروژه در هر زمان به روز آوری شده و مشخص باشد . هر تغییری در مشخصه های هر یک از فرایندها در مشخصه های سایر فرایندها نیز موثر است. البته نحوه تاثیر و تاثر هر یک از این فرایندها در یک دیگر تا حد زیادی با تصمیمات و روش های کاری جریان برنامه ریزی پروژه ها مرتبط است . لذا لازم است تا این جریان با احاطه کامل بر سوابق علمی و تجربی نسبت به تهیه و ارائه برنامه های پروژه اقدام نمایند.

فرایندهای برنامه ریزی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1-فرایندهای اصلی و عمده

2-فرایندهای فرعی و کمکی

 

فرایندهای اصلی و عمده:

اجرای برخی از فرایندهای برنامه ریزی در کلیه پروژه ها ضروری است .و لزوم اجرای آنها و رعایت حق تقدم و تاخر بین آنها بدیهی و اجتناب ناپذیز است. به عنوان مثال قبل از تعریف ها فعالیت های یک پروژه ، زمان بندی و بودجه بندی آنها عملا میسر نیست.

فرایندهای اصلی و عمده که می توانند به طور مذکور در 

طول اجرای پروژه در سازمانهای متعدد و همچنین به موازات شروع وادامه یک یا چند مرحله از پروژه تحقق یابد به شرح ذیل است :

برنامه ریزی محدود :

تدوین محدوده کار که به عنوان یا با اتخاذ کلیه تصمیمات پروژه است.

تعریف محدوده :

تشریح و تفکیک اهداف بلند مدت و کلان به اهداف کوتاه مدت و کاملا مشخص به منظور مدیریت دقیق بر آنها ست.

تعریف فعالیتها :

تعیین دقیق فعالیتها ی قابل انجام برای حصول به نتایج واهداف کوتاه مدت می باشد.

توالی فعالیت ها :

بررسی و تدوین ارتباطات بین هر یک از فعالیت ها با سایر فعالیتها

برآورد مدت زمان فعالیتها

برآورد مدت زمان برای اجرای هر یک از فعالیتها به طور مستقل

تهیه زمان بندی :

 تجزیه و تحلیل ارتباط بین فعالیت ها ، مدت زمان اجرا و منابع مورد نیاز هر یک از آنها برای تهیه برنامه زمان بندی پروژه می باشد .

برنامه ریزی مدیریت ریسک:

با اتخاذ تصمیم در نحوه مراجعه با رویه های بالقوه مخاطره آمیز و برنامه های مورد نیاز در مدیریت رریسک پروژه می باشد.

 برنامه ریزی منابع کاری:

بررسی و تعیین نوع و میزان منابع کاری شامل (نیرویانسانی ، ماشین آلات و..) برای تحقق هر یک از فعالیتهای پروژه است

براورد هزینه:

محاسبه و براورد کل بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه می باشد

برنامه ریزی بودجه :

تسهیم و تخصیص بودجه به هر مجموعه از فعالیتها در محدوده  بودجه کلی پروژه است .

تهیه برنامه بودجه :

جمع بندی ، یکپارچه سازی و مستند سازی فرایندها یبر شمرده شده فوق در یک مجموعه مدون و قابل ارائه می باشد.

فرایندهای فرعی و کمکی :

استفاده از مجموعه فرایندهای فرعی و کمکی بستگی زیادی به ماهیت پروژه دارد . بعنوان مثال شرایط اجرای بسیاری از پروژه ها بنحوی است که نیازمند توجه ویژه به فاکتورهای ریسگ پذیر نیست . ولی در برخی از پروژه ها این بالعکس می باشد مجموعه فرایندهای فرعی و کمکی همواره در اجرای فرایندهای برنامه ریزی مورد توجه است به شرح زیر می باشد:

 برنامه ریزی کیفیت

برنامه ریزی سازمانی

جذب نیرو

برنامه ریزی ارتباطات

برنامه ریزی تدارکات

برنامه ریزی درخواست ها

تبیین ریسک:

احتمالی موثر در اجرای پروژه و تدوین مشخصه های آن است

تجزیه و تحلیل کیفی ریسک:

تجزیه وتحلیل مشخصات ریسک و تعیین اولویت هر یک از آنها در تحقق اهداف پروژه میباشد.

تجزیه و تحلیل کمی ریسک:

ارزیابی مقداری احتمال و اثر ریسک و تعیین سطح معنی دار بودن آنها در تحقق اهداف پروژه می باشد.

برنامه ریزی واکنش به ریسک:

تدوین رویه و اجرای تکنیکهایی است که با توجه به ریسک موجود ، موجب افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها در پروژه می گردد .

3.                  فرایندهای اجرایی :

مجموعه عملیات هماهنگی بین کلیه ارکان اجرایی پروژه مطابق برنامه می باشد.

4.                  فرایندهای کنترلی:

مجموعه فعالیت های کسب اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه می باشد .در این فرایندها برای جبران خطای احتمالی  از تکنیک های ارزیابی عملکرد ، اندازه گیری پیشرفت و انجام اقدامات اصلاحی استفاده می شود.

5.                  فرایند اختتامی

مجموعه فعالیت ها مطابق مراحل اجرا شده و اهداف از پیش تعیین شده پروژه می باشد.

گروههای فرایندی در مراحل مختلف پروژه دارای فعالیت های موازی هستند و همزمان در سطوح مختلف و با شدت و کثرت متفاوت اجرا می شوند و بنابراین گسستگی و جدایی آنها از یکدیگر برای یک لحظه نیز قابل تصور نیست .

گروههای فرایندی فوق از طریق نتایج حاصله از اجرای هر یک به یکدیگر مرتبط می شوند . این نتایج به صورت خروجی برخی و  به عنوان ورودی برخی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند . این ارتباطات که از ابتدا تا انتهای پروژه به طورمداوم و چند سویه می باشد . به عنوان مثال در ابتدا برنامه های  اجرایی پروژه توسط فرایندهای برنامه ریزی مشخص می شوند .سپس در ادامه با دریافت نتایج فرایندهای کنترلی این برنامه به روز آوری و در فرایندهای اجرایی موثر می گردند .

تعامل بین فرایندها:

 هر یک از گرههای فرایندی نیز از مجموعه کاملا مشخص تشکیل شده اند که با یکدیگر مرتبط هستند این ارتباطات 

 به صورت خروجی هر یک و ورودی دیگر می باشد.

هر یک از فرایندها از سه بخش مجزای زیر تشکیل شده است:

ورودی ها :

شامل مدارک و مستندات و نتایج از فرایندها اجرایی ما قبل است

ابزار و تکنیک ها:

شامل رویه ها ، تکنیک ها و ابزارهای لازم برای استفاده و ورودیها اجرای فرایند و کسب خروجی ها است.

خروجی ها :شامل مدارک و مستندات و نتیج حاصله از اجرای فرایند می باشد.

 نظرات() 
buy cialis online
جمعه 25 مرداد 1398 10:13 ب.ظ
Amazing things here. I am very satisfied to look your post.
Thank you a lot and I am taking a look forward to contact you.
Will you please drop me a mail?
http://flutrealfa.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:40 ق.ظ

You actually stated it adequately.
cialis 5 effetti collaterali recommended site cialis kanada acquistare cialis internet canadian discount cialis buy cialis online costo in farmacia cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis e hiv cialis with 2 days delivery american pharmacy cialis
http://chansater.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:48 ق.ظ

Great stuff. Appreciate it.
precios cialis peru cialis usa cost tadalafil 5mg usa cialis online tadalafilo viagra or cialis cialis 5 mg cialis farmacias guadalajara cialis official site where to buy cialis in ontario
Generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 08:10 ب.ظ

You stated this superbly!
cialis sale online side effects of cialis enter site very cheap cialis cialis per paypa cheap cialis order cialis from india buy cialis uk no prescription cialis for sale in europa cialis generico online cialis pills price each
http://poilasi.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:15 ق.ظ

Very well spoken really! .
tadalafil 10 mg female cialis no prescription cialis kaufen how does cialis work 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia estudios de cialis genricos cialis 05 pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 11:05 ق.ظ

Whoa all kinds of useful material!
buying cialis on internet cialis 5 effetti collaterali cialis australia org cialis reviews trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap i recommend cialis generico effetti del cialis cialis cuantos mg hay how much does a cialis cost
cialis pas cher paris
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

Amazing tons of very good material!
trusted tabled cialis softabs cialis with 2 days delivery viagra cialis levitra cialis super kamagra generic cialis at walmart cialis rezeptfrei sterreich comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo di mercato click here cialis daily uk safe site to buy cialis online
http://spedroca.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:15 ق.ظ

Many thanks. Great information.
cialis 20 mg cost generic cialis in vietnam buy generic cialis achat cialis en europe acquisto online cialis tadalafil 20 mg buying cialis on internet link for you cialis price cost of cialis per pill estudios de cialis genricos
generic cialis usa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:31 ق.ظ

Amazing a lot of superb tips!
cialis generisches kanada cialis en mexico precio viagra or cialis cialis kamagra levitra tadalafil 10 mg cialis pills price each prices on cialis 10 mg click now buy cialis brand cialis super kamagra cialis 05
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:06 ق.ظ

You actually explained this terrifically.
cialis flussig the best site cialis tablets cialis generic fast cialis online cialis 100mg suppliers safe dosage for cialis when can i take another cialis cialis 10 doctissimo cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:00 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of content.

cialis in sconto cialis for bph how do cialis pills work cialis 5mg cialis pills in singapore tadalafil 10 mg generic cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos only here cialis pills cipla cialis online
cialis substitute
شنبه 25 خرداد 1398 09:22 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis generika in deutschland kaufen generic cialis soft gels cialis baratos compran uk cialis online nederland cialis efficacit cialis bula effetti del cialis cialis flussig acheter cialis meilleur pri cialis online
http://bercontstan.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

Awesome stuff. Thanks a lot.
cialis rezeptfrei cialis dosage cialis coupon cialis reviews try it no rx cialis we use it cialis online store canadian cialis cialis patent expiration cialis side effects wow look it cialis mexico
http://macnesing.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:45 ق.ظ

Beneficial material. Kudos!
no prescription cialis cheap buy brand cialis cheap wow cialis tadalafil 100mg cialis coupons import cialis generic low dose cialis if a woman takes a mans cialis import cialis cialis pills in singapore discount cialis
Cialis canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:38 ب.ظ

Terrific material. Kudos.
cialis coupons cialis for daily use only now cialis for sale in us generic for cialis generic cialis at the pharmacy precios cialis peru prices for cialis 50mg only now cialis 20 mg we use it cialis online store cheap cialis
http://folktutough.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Seriously all kinds of amazing tips.
cialis cuantos mg hay cialis rckenschmerzen click here to buy cialis where do you buy cialis look here cialis order on line cialis cuantos mg hay generic cialis review uk cialis kaufen wo online prescriptions cialis cialis para que sirve
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

Wow quite a lot of helpful advice.
deutschland cialis online cialis 5mg billiger buy original cialis generic cialis review uk tesco price cialis weblink price cialis buy cialis cheap 10 mg cialis per paypa can i take cialis and ecstasy cialis 10 doctissimo
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:29 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
5 mg cialis coupon printable 200 cialis coupon 5 mg cialis coupon printable click now buy cialis brand cialis 5 mg buy buying cialis on internet cialis canada generic cialis tadalafil prezzo di cialis in bulgaria cialis prices
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:39 ب.ظ

Fantastic posts. Kudos!
cialis pills price each usa cialis online buy brand cialis cheap cialis 5mg billiger generic for cialis generic cialis tadalafil link for you cialis price we like it safe cheap cialis cialis prices get cheap cialis
meds causing erectile dysfunction
شنبه 28 اردیبهشت 1398 08:52 ب.ظ
natural ed treatment http://viagralim.us natural ed treatment !
Great post. I used to be checking constantly this blog and I'm impressed! Extremely useful information specifically the remaining section :) I care for such info much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.
http://www.vistaprops.com/fr
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:05 ب.ظ
ブランドコピー - ブランド財布コピー通販、ブランドコピー
http://yokohama-now.jp/home/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:03 ب.ظ
ルイヴィトンコピーのアイテムを持って歩いているということだけで、持ち主がステイタスを得られます。
http://www.vrnfolk.ru/kontakty
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:13 ب.ظ
スーパーコピー激安ブランド老舗 レプリカ,Nランク,代引き
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulleben/weihnachtsbasar
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:12 ب.ظ
楽天ブランドコピー激安偽物専門店!スーパーコピーブランドN級品! – スーパーコピーブランドN級品
http://sibcbt.ru/vakansii
شنبه 17 فروردین 1398 08:33 ق.ظ
弊社はブランドコピー品がたくさん揃っております。完璧な品質を維持するために、弊社のブランドコピー品は一流の素材を選択いたします。
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:04 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
ou acheter du cialis pas cher cialis with 2 days delivery we choice cialis pfizer india tadalafil tablets safe dosage for cialis wow look it cialis mexico cialis for sale south africa enter site 20 mg cialis cost 200 cialis coupon generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Terrific advice. Many thanks!
calis cialis 10 doctissimo cialis uk next day generic cialis with dapoxetine click now buy cialis brand cialis sale online buy name brand cialis on line cialis coupons printable price cialis wal mart pharmacy generic cialis pill online
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
we recommend cheapest cialis cialis generico en mexico cheap cialis cialis dosage cialis 30 day trial coupon cialis australia org price cialis per pill cialis online cialis venta a domicilio cialis 05
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
purchasing cialis on the internet opinioni cialis generico cialis generico lilly cialis 5mg billiger viagra or cialis cialis rckenschmerzen canadian drugs generic cialis generico cialis mexico get cheap cialis generic cialis 20mg uk
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:56 ب.ظ

Regards, Plenty of data.

cialis preise schweiz only best offers 100mg cialis cialis manufacturer coupon generic cialis levitra cialis authentique suisse cuanto cuesta cialis yaho cialis canada cialis bula cialis prezzo in linea basso cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30