تبلیغات
مقالات دانشجویی - فرایندهای پروژهAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 14 آبان 1390-11:41 ق.ظ

نویسنده :شمسی فیروزیان

فرایندهای پروژه

فرایندهای پروژه

فرایند: مجموعه فعالیت های لازم برای رسیدن به یک نتیجه را گویند.

مدیریت پروژه فرایند مجموعه فعالیتهای یکپارچه و بهم مرتبط میباشد و لذا کسب نتیجه هر یک از محدودهای مدیریت پروژه معمولا در سایرین نیز موثر است و تعامل بین محدودها دارای نتایج مثبت و منفی برای هر یک از آنها است .

به عنوان مثال تغییر در محدوده کار غالبا در افزایش هزینه های پروژه موثر است اما ایت تا ثیر می تواند در رویه جریان و یا حتی کیفیت محصول یا خدمات مورد نظر اثر منفی داشته باشد و لذا در این تعاملات می بایستی همیشه به اهداف پروژه توجه نمود.

“موفقیت در مدیریت پروژه ،مستلزم مدیریت بر تعامل بین محدوده ها برای نیل به اهداف پروژه به بهترین روش ممکن است”.

فرایندهای پروژه به دو دسته تقسیم می شوند:

1- فرایندهای مدیریت پروژه:

شامل تشریح و سازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد و این فرایندها  دراغلب پروژه ها و در زمان های مختلف قابل اجرا است.این فرایندها می خواهند  روخ حاکم محصول پروژه شده و در جهت رسیدن بهینه به محصول پروژه کمک نمایند.

2- فرایندهای محصول پروژه:

شامل تهیه،نولید و ارائه محصول پروژه بوده و این فرایندها عمدتا در غالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند.

از ابتدا تا انتهای پروژه تعامل بین دو دسته فرایند فوق برقرار است به نمونه تعیین محدوده کار پروژه بدون درک کافی از چگونگی تهیه،تولید و ارائه محصول آن امکان پذیر نمی باشد.

فرایندهای مدیریت پروژه در قالب یکی از پنج گروه زیر انجام می شود :

1-فرایندهای آغازین

2-فرایندهای برنامه ریزی

3-فرایندهای اجرایی

4-فرایندهای کنترلی

5-فرایندهای پایانی

 

1.                  فرایندهای آغازین :

فرایندهای آغازین شامل تشخیص ،تدوین و ارائه مراحل و فعالیتها لازم برای شروع پروژه می باشد.

مجموعه اقدامات لازم در اخذ مجوزها و اختیارات لازم برای سازمان دهی کار و منابع کاری برای شروع پروژه با یک مرحله از آن و به عنوان بخشی از مدیریت محدوده پروژه می باشد.

نکته: فرایندهای آغازین تنها یک بار بایستی انجام شود.

2.                  فرایندهای برنامه ریزی:

فرایندهای برنامه ریزی  شامل تعیین اهداف و انتخاب راهکار بهینه برای کسب نتایج موفقیت آمیز و ایفای کامل تعهدات می باشد.

پروژه ها ، اجرای فعالیت های منحصر به فردی هستند که قبل از این اجرا نشده اند لذا برنامه ریزی پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند . به همین علت تعامل قابل ملاحظه ای بین فرایندهای این بخش وجود دارد .

در طول اجرا ی پروژه مجموعه فرایندهای برنامه ریزی تکرار  می شود تا برنامه پروژه در هر زمان به روز آوری شده و مشخص باشد . هر تغییری در مشخصه های هر یک از فرایندها در مشخصه های سایر فرایندها نیز موثر است. البته نحوه تاثیر و تاثر هر یک از این فرایندها در یک دیگر تا حد زیادی با تصمیمات و روش های کاری جریان برنامه ریزی پروژه ها مرتبط است . لذا لازم است تا این جریان با احاطه کامل بر سوابق علمی و تجربی نسبت به تهیه و ارائه برنامه های پروژه اقدام نمایند.

فرایندهای برنامه ریزی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1-فرایندهای اصلی و عمده

2-فرایندهای فرعی و کمکی

 

فرایندهای اصلی و عمده:

اجرای برخی از فرایندهای برنامه ریزی در کلیه پروژه ها ضروری است .و لزوم اجرای آنها و رعایت حق تقدم و تاخر بین آنها بدیهی و اجتناب ناپذیز است. به عنوان مثال قبل از تعریف ها فعالیت های یک پروژه ، زمان بندی و بودجه بندی آنها عملا میسر نیست.

فرایندهای اصلی و عمده که می توانند به طور مذکور در 

طول اجرای پروژه در سازمانهای متعدد و همچنین به موازات شروع وادامه یک یا چند مرحله از پروژه تحقق یابد به شرح ذیل است :

برنامه ریزی محدود :

تدوین محدوده کار که به عنوان یا با اتخاذ کلیه تصمیمات پروژه است.

تعریف محدوده :

تشریح و تفکیک اهداف بلند مدت و کلان به اهداف کوتاه مدت و کاملا مشخص به منظور مدیریت دقیق بر آنها ست.

تعریف فعالیتها :

تعیین دقیق فعالیتها ی قابل انجام برای حصول به نتایج واهداف کوتاه مدت می باشد.

توالی فعالیت ها :

بررسی و تدوین ارتباطات بین هر یک از فعالیت ها با سایر فعالیتها

برآورد مدت زمان فعالیتها

برآورد مدت زمان برای اجرای هر یک از فعالیتها به طور مستقل

تهیه زمان بندی :

 تجزیه و تحلیل ارتباط بین فعالیت ها ، مدت زمان اجرا و منابع مورد نیاز هر یک از آنها برای تهیه برنامه زمان بندی پروژه می باشد .

برنامه ریزی مدیریت ریسک:

با اتخاذ تصمیم در نحوه مراجعه با رویه های بالقوه مخاطره آمیز و برنامه های مورد نیاز در مدیریت رریسک پروژه می باشد.

 برنامه ریزی منابع کاری:

بررسی و تعیین نوع و میزان منابع کاری شامل (نیرویانسانی ، ماشین آلات و..) برای تحقق هر یک از فعالیتهای پروژه است

براورد هزینه:

محاسبه و براورد کل بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه می باشد

برنامه ریزی بودجه :

تسهیم و تخصیص بودجه به هر مجموعه از فعالیتها در محدوده  بودجه کلی پروژه است .

تهیه برنامه بودجه :

جمع بندی ، یکپارچه سازی و مستند سازی فرایندها یبر شمرده شده فوق در یک مجموعه مدون و قابل ارائه می باشد.

فرایندهای فرعی و کمکی :

استفاده از مجموعه فرایندهای فرعی و کمکی بستگی زیادی به ماهیت پروژه دارد . بعنوان مثال شرایط اجرای بسیاری از پروژه ها بنحوی است که نیازمند توجه ویژه به فاکتورهای ریسگ پذیر نیست . ولی در برخی از پروژه ها این بالعکس می باشد مجموعه فرایندهای فرعی و کمکی همواره در اجرای فرایندهای برنامه ریزی مورد توجه است به شرح زیر می باشد:

 برنامه ریزی کیفیت

برنامه ریزی سازمانی

جذب نیرو

برنامه ریزی ارتباطات

برنامه ریزی تدارکات

برنامه ریزی درخواست ها

تبیین ریسک:

احتمالی موثر در اجرای پروژه و تدوین مشخصه های آن است

تجزیه و تحلیل کیفی ریسک:

تجزیه وتحلیل مشخصات ریسک و تعیین اولویت هر یک از آنها در تحقق اهداف پروژه میباشد.

تجزیه و تحلیل کمی ریسک:

ارزیابی مقداری احتمال و اثر ریسک و تعیین سطح معنی دار بودن آنها در تحقق اهداف پروژه می باشد.

برنامه ریزی واکنش به ریسک:

تدوین رویه و اجرای تکنیکهایی است که با توجه به ریسک موجود ، موجب افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها در پروژه می گردد .

3.                  فرایندهای اجرایی :

مجموعه عملیات هماهنگی بین کلیه ارکان اجرایی پروژه مطابق برنامه می باشد.

4.                  فرایندهای کنترلی:

مجموعه فعالیت های کسب اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه می باشد .در این فرایندها برای جبران خطای احتمالی  از تکنیک های ارزیابی عملکرد ، اندازه گیری پیشرفت و انجام اقدامات اصلاحی استفاده می شود.

5.                  فرایند اختتامی

مجموعه فعالیت ها مطابق مراحل اجرا شده و اهداف از پیش تعیین شده پروژه می باشد.

گروههای فرایندی در مراحل مختلف پروژه دارای فعالیت های موازی هستند و همزمان در سطوح مختلف و با شدت و کثرت متفاوت اجرا می شوند و بنابراین گسستگی و جدایی آنها از یکدیگر برای یک لحظه نیز قابل تصور نیست .

گروههای فرایندی فوق از طریق نتایج حاصله از اجرای هر یک به یکدیگر مرتبط می شوند . این نتایج به صورت خروجی برخی و  به عنوان ورودی برخی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند . این ارتباطات که از ابتدا تا انتهای پروژه به طورمداوم و چند سویه می باشد . به عنوان مثال در ابتدا برنامه های  اجرایی پروژه توسط فرایندهای برنامه ریزی مشخص می شوند .سپس در ادامه با دریافت نتایج فرایندهای کنترلی این برنامه به روز آوری و در فرایندهای اجرایی موثر می گردند .

تعامل بین فرایندها:

 هر یک از گرههای فرایندی نیز از مجموعه کاملا مشخص تشکیل شده اند که با یکدیگر مرتبط هستند این ارتباطات 

 به صورت خروجی هر یک و ورودی دیگر می باشد.

هر یک از فرایندها از سه بخش مجزای زیر تشکیل شده است:

ورودی ها :

شامل مدارک و مستندات و نتایج از فرایندها اجرایی ما قبل است

ابزار و تکنیک ها:

شامل رویه ها ، تکنیک ها و ابزارهای لازم برای استفاده و ورودیها اجرای فرایند و کسب خروجی ها است.

خروجی ها :شامل مدارک و مستندات و نتیج حاصله از اجرای فرایند می باشد.

 نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:04 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
ou acheter du cialis pas cher cialis with 2 days delivery we choice cialis pfizer india tadalafil tablets safe dosage for cialis wow look it cialis mexico cialis for sale south africa enter site 20 mg cialis cost 200 cialis coupon generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Terrific advice. Many thanks!
calis cialis 10 doctissimo cialis uk next day generic cialis with dapoxetine click now buy cialis brand cialis sale online buy name brand cialis on line cialis coupons printable price cialis wal mart pharmacy generic cialis pill online
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
we recommend cheapest cialis cialis generico en mexico cheap cialis cialis dosage cialis 30 day trial coupon cialis australia org price cialis per pill cialis online cialis venta a domicilio cialis 05
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Many thanks, Awesome stuff!
purchasing cialis on the internet opinioni cialis generico cialis generico lilly cialis 5mg billiger viagra or cialis cialis rckenschmerzen canadian drugs generic cialis generico cialis mexico get cheap cialis generic cialis 20mg uk
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:56 ب.ظ

Regards, Plenty of data.

cialis preise schweiz only best offers 100mg cialis cialis manufacturer coupon generic cialis levitra cialis authentique suisse cuanto cuesta cialis yaho cialis canada cialis bula cialis prezzo in linea basso cialis cost
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of advice.

cialis name brand cheap cialis kaufen cialis tadalafil online i recommend cialis generico cialis 5mg prix if a woman takes a mans cialis cialis 5mg preis cialis 20mg schweiz prices for cialis 50mg cialis generique 5 mg
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:17 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
buying cialis in colombia 5 mg cialis pharmacie en ligne cuanto cuesta cialis yaho achat cialis en suisse cialis daily reviews cialis tablets interactions for cialis online prescriptions cialis cialis canada cialis rezeptfrei
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:35 ق.ظ

Many thanks. Quite a lot of postings.

cialis daily cialis 05 cialis tablets for sale cialis generico en mexico cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale in europa cialis 20mg cialis dosage recommendations cialis price in bangalore acquisto online cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:45 ب.ظ

Excellent posts. Kudos.
cialis venta a domicilio cialis from canada cialis 05 discount cialis cialis manufacturer coupon safe site to buy cialis online calis click here cialis daily uk no prescription cialis cheap tadalafil generic
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Regards, Ample postings!

the best site cialis tablets cialis farmacias guadalajara cialis soft tabs for sale cialis preise schweiz if a woman takes a mans cialis cialis generic cialis rezeptfrei sterreich cialis taglich purchase once a day cialis cialis canada
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 09:56 ب.ظ

With thanks! An abundance of postings!

buy cialis cialis pills boards cialis pills boards cialis generico cialis price thailand prices on cialis 10 mg 5 mg cialis coupon printable cialis 200 dollar savings card cialis dosage recommendations enter site very cheap cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ق.ظ

With thanks. Lots of content!

cialis free trial generic cialis 20mg tablets cialis online nederland buy name brand cialis on line tadalafil generic cialis arginine interactio cialis online non 5 mg cialis generici online cialis the best choice cialis woman
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 09:25 ب.ظ

You said it fantastically!
enter site 20 mg cialis cost il cialis quanto costa cialis taglich cialis australia org purchase once a day cialis cialis generic look here cialis order on line cialis price in bangalore cialis vs viagra discount cialis
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 09:30 ق.ظ

You reported this wonderfully.
cialis kaufen bankberweisung cialis super acti cialis tablets australia sialis cialis coupons printable brand cialis generic cost of cialis per pill cilas dosagem ideal cialis cialis et insomni
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:29 ب.ظ

Appreciate it. Lots of data.

cialis 20 mg cut in half cialis para que sirve cialis 5mg buy cialis online legal viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis e hiv precios de cialis generico cialis rezeptfrei tesco price cialis
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:56 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis 5 mg buy we choice cialis pfizer india buy cheap cialis in uk effetti del cialis enter site very cheap cialis sublingual cialis online tadalafil tablets cialis rckenschmerzen canadian discount cialis cialis efficacit
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:17 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
generic for cialis wow look it cialis mexico cialis canada on line brand cialis generic cialis billig calis acheter cialis meilleur pri precios de cialis generico cialis savings card cialis pas cher paris
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Lovely write ups, Thanks.
cialis for bph generic cialis pill online cialis generique 5 mg cialis en 24 hora 40 mg cialis what if i take cialis 5mg billiger cialis generique cialis en 24 hora cialis sans ordonnance canada discount drugs cialis
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 03:26 ب.ظ

You explained it wonderfully.
import cialis cialis kaufen cialis authentique suisse cialis 05 achat cialis en itali fast cialis online cialis 05 cialis 5mg prix cialis vs viagra cialis generico
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:39 ق.ظ

Terrific material. With thanks!
order cialis from india cialis super kamagra cialis pas cher paris cialis in sconto fast cialis online how do cialis pills work cialis bula cialis purchasing low dose cialis blood pressure buy cialis cheap 10 mg
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:08 ب.ظ

Reliable data. Regards!
cialis prezzo di mercato cialis 5 mg para diabeticos generic for cialis acheter du cialis a geneve cialis dosage recommendations viagra vs cialis interactions for cialis free cialis prix cialis once a da cialis 200 dollar savings card
http://viabiovit.com/lowest-price-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:25 ق.ظ

Thank you. Ample forum posts!

buy cheap viagra no prescription safe place to buy viagra online uk cheap generic viagra pills online buy viagra online canadian pharmacy buy discount viagra where to buy viagra online buy viagra cheaply viagra online usa buy viagra online pharmacy where can i buy viagra without prescription
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:31 ب.ظ

This is nicely said! !
generic cialis pro cialis 5mg buying cialis on internet tadalafil 10 mg cialis pas cher paris cialis professional yohimbe costo in farmacia cialis cialis authentique suisse generic cialis at walmart cialis authentique suisse
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:46 ق.ظ

Terrific info. Cheers.
pharmacy viagra cheapest viagra with prescription cheap generic viagra pills online buy viagra prescription sildenafil or viagra is it legal to buy viagra online from canada viagra tablets online purchase buy generic viagra online canada buy viagra online without prescription uk buy canada viagra
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 05:35 ق.ظ

Thanks, A good amount of stuff.

if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse cialis generique 5 mg dose size of cialis the best choice cialis woman cialis with 2 days delivery preis cialis 20mg schweiz ou trouver cialis sur le net cialis 20mg prix en pharmacie canadian drugs generic cialis
bleach brave souls cheats
شنبه 5 اسفند 1396 11:35 ب.ظ
سلام! این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود! خواندن این پست مرا به یاد قدیمی قدیمی من می آورد
هم اتاقی! او همیشه در مورد این چت صحبت کرد.
من این پست را برای وی خواهم فرستاد. مطمئنا او خواندن خوبی خواهد داشت.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
Danilo
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:02 ب.ظ
Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol
http://jordandrewry.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:53 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
website yourself or did you hire someone to do it for
you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like
to know where u got this from. appreciate it
How much can you grow from stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 09:09 ق.ظ
If some one desires expert view concerning running a blog afterward i suggest him/her to pay a visit this blog, Keep up the nice work.
glamorousfascis47.jimdo.com
شنبه 7 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so
much about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this
is excellent blog. A great read. I'll certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30